Přijímací řízení 2017

Přijímání uchazečů ke studiu na Střední odborné škole a Střední zdravotnické škole Benešov, příspěvkové oganizaci se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. (vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání) v platném znění.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2017/2018 v oborech:

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost  30
75-41-M/01  Sociální činnost 30
53-41-M/01  Zdravotnický asistent    60
53-44-M/03 Asistent zubního technika  30
Kritéria přijímacího řízení uvádíme pro jednotlivé obory zvlášť. (Pokračování textu…)

Cena vévody z Edinburgu

The Duke of EdinburghI naše škola se připojí k mezinárodnímu programu Cena vévody z Edinburgu – The Duke of Edinburg’s International Award. Zapojit se můžou mladí lidé od 14 do 24 let, kterým záleží na vlastním rozvoji, chtějí překonat sami sebe a také něco zažít. Účastníci rozvíjí svůj talent, aktivně sportují a věnují se dobrovolnictví a také si připraví a prožijí dobrodružnou expedici. Ve škole se více dozvíte od Mgr. Markéty Doušové a Ing. Magdalény Bořilové, na internetu jsou informace zde.

Beseda s kurátorkami Městského úřadu Benešov

21. února 2017 se zúčastnily třídy 3.B a 4.B oboru sociální činnost besedy s kurátorkami MÚ v Benešově paní Mgr. Janou Karešovou a paní Bc. Pavlou Vondrákovou. Žákyně se dozvěděly, co znamená pojem kuratela, jaký je rozdíl mezi sociálním pracovníkem a kurátorem pro mládež, seznámily se s právními předpisy dané problematiky a také s institucemi a organizacemi, se kterými nejvíce kurátorky pro mládež spolupracují. Beseda byla obohacena i několika kazuistikami z praxe. Na závěr měly žákyně možnost klást dotazy, na které jim obě paní kurátorky ochotně odpovídaly.

Exkurze do České národní banky

Dne 15. 2. 2017 se konala pro třídu 4. A oboru veřejnosprávní činnost exkurze do České národní banky. Jednalo se o stálou výstavu Lidé a peníze. Nejprve studenti viděli dva krátké filmy, jeden byl o historii banky, druhý animovaný, který s humorem vyprávěl o penězích. Pak si studenti prohlédli objekt bývalého trezoru, kde se dozvěděli o vzniku a vývoji peněz. Mohli si  např. potěžkat zlatou cihlu nebo prohlédnout ukázky padělaných bankovek. Nakonec dostali malý test o tom, co viděli zajímavého. Někteří si vysoutěžili i symbolický dárek. Bohužel se v celém objektu nesmí fotit. Akci si pochvalovali. (Pokračování textu…)

Olympiáda anglický jazyk – okresní kolo, výsledky

Ve dnech 14. 2. a 15. 2. proběhlo na naší škole okresní kolo Soutěže v anglickém jazyce. Soutěžilo se v pěti kategoriích:
IA  do 7. roč. ZŠ
IIA  8. a 9. ročník ZŠ
IB   žáci víceletých gymnázií odpovídajících věkové kategorii žáků do 7. ročníků ZŠ
IIB   žáci víceletých gymnázií odpovídajících 8. a 9. třídě ZŠ
IIIA  1. – 3. ročník SŠ a odpovídající ročníky gymnázií.

Děkujeme všem účastníkům a vítězům gratulujeme. (Pokračování textu…)

Krajská konference Enersol

Ve čtvrtek 9. 2. se 11 žáků a žákyň zúčastnilo krajského kola projektu Enersol v Rakovníku. Žákyně Zdeňka Blažejovská ze 1. VS vyhrála v kategorii Enersol a praxe s prací „Skryté úniky vody“, Anežka Dufková ze 2. ZT zvítezila v kategorii Enersol a inovace s prací „Technické plodiny“. Obě žákyně postupují na celostátní (Pokračování textu…)

Exkurze na Městský úřad v Benešově – odbor správních věcí

V pátek 10. 2. 2017 se studentky 1. ročníku zúčastnily exkurze na Městském úřadě v Benešově, odboru správních věcí. Zajímaly se o evidenci matričních událostí tj. narození, uzavření manželství a úmrtí a také o tvorbu jména a příjmení. Dozvěděly se nové poznatky o ověřování pravosti podpisů a listin. Uvedené informace využijí také v předmětu právo v rámci rodinného práva. Zájem o danou problematiku ukázaly tím, že měly řadu otázek. Tento odbor navštěvují naše studentky pravidelně i v rámci odborných praxí. Exkurze se koná každoročně a je součástí velmi dobré spolupráce naší školy se zaměstnankyněmi městského úřadu, které jsou vždy perfektně připravené. (Pokračování textu…)

Výsledkové listiny Olympiády v českém jazyce

  1. kategorie: Výsledková listina OCJ- 1. kategorie
  2. kategorie: Výsledková listina OCJ- 2. kategorie

Dny otevřených dveří

na naší škole již proběhly.

Pokud se chcete na cokoli zeptat, kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem:

  • 317 723 084
  • sosbn@sosbn.cz

Logo školy

Zřizovatel školy

Partneři

Sociální partner školy

Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Partneři soutěže v anglickém jazyce

Časopis Bridge

Student agency